Thursday, March 05, 2009

Nina Simone + Motion TypographyWhen you set Nina Simone's "Feeling Good" to motion type...
Wow. I mean WOW.

via Black Eiffel

No comments: